بدنسازی

این تکنیک باعث افزایش قدرت در ماهیچه های شکم وفیله های کمر وهمچنین ایجاد تعادل وتوازن می گردد 

با انجام صحیح این تکنیک شما دچاردرد در ناحیه کمر  نخواهید شد 

۳×۱۵

۳ست ۱۵ تایی 

محتوای ویدیویی