بازاریابی برونگرا outbound marketing

گاهی یک برند نیاز پیدا میکند که توسط مشتریان بالقوهی خود شناخته و به حضورش در میان رقبا پی برده شود. برندها میتوانند با شناسایی و تهیهی فهرستی از مشتریان بالقوهی خود به تکتک گروههای هدف نزدیک شوند و مشتری جدید پیدا کنند. زمانی که مایکروسافت فروش نرمافزار حسابداری خود را آغاز کرد به بازاریابی برونگرا متوسل شد و قبل از اینکه با هیچ شرکتی برای ملاقات حضوری برنامهریزی کند، ابتدا شرکتهای هدف را شناسایی و سپس به برقراری تماس و جذب مشتری اقدام کرد.

ادامه مطلب

بازاریابی انبوه ( mass marketing)

ژهای تولیدکنندگان کلان برای اینکه توسط رقبا کنار زده نشوند، باید بتوانند حجم انبوهی از محصولات تولیدی خود را بفروشند. بازاریابی انبوه شاید مانند یک روش شلیکی بهنظر برسد، در حالی که چنین دیدگاهی در مورد این استراتژی به دور از واقعیت است. کسبوکارهای بزرگ پول کلانی را صرف تحلیل کلان دادهها میکنند تا بدانند چگونه میتوانند مشتریان بالقوهی خود را در سطح ملی به خرید محصولات یا خدمات برندشان ترغیب کنند. فروشگاه زنجیرهای والمارت (Walmart) که در صدر جدول موفقترین خرده فروشی های جهان قرار دارد، در این نوع بازاریابی زبانزد است. این برند در فعالیتهای بازاریابی انبوه، بسیار زیرک است و حسی آشنا و صمیمی در مشتری ایجاد میکند.

ادامه مطلب

بازاریابی ایمیلی(Email marketing)

در پی افزایش کاربران فضای مجازی، عدهی زیادی از بازاریابان اینترنتی برای جذب مشتریان بالقوه، به جمعآوری و سازماندهی اطلاعات ایمیل روی آوردهاند. در واقع بازاریابی ایمیلی برای بسیاری از بازاریابان کسبوکار به کسبوکار )مدل(B2B ، کانال اصلی ارتباط با مشتریان است. از همین روست که مشاوران شرکتIBM ، اغلب در نمایشگاههای صنعتی در حال تبادل اطلاعات ایمیل با مشتریان بالقوهی خود دیده میشوند.

ادامه مطلب

بازاریابی دهان به دهان (word of mouth marketing)

بازاریابی دهان به دهان یا توصیهای، به انتقال شفاهی اطلاعات از فردی به فرد دیگر گفته میشود. مردم معمولا از صحبت در مورد برند مورد علاقهی خود و تعریف ماجراهایی که با خریداری محصولات یا خدماتی خاص تجربه کردهاند، بسیار هیجانزده میشوند .تبلیغ دهان به دهان از جمله قدیمیترین راهکارهای افزایش فروش است. بازاریابان امروزی بهخوبی میدانند که چگونه زمینهی ایجاد تبلیغات موثق دهان به دهان را برای محصولات یا خدمات خود فراهم کنند.

ادامه مطلب

(Viral Marketing) بازاریابی ویروسی

بازاریابان برندهای فِِرقه(Cult Brands) ، یعنی برندهایی که در مشتری حس تعلقخاطر ایجاد میکنند، مدام در حال ایجاد ایدههای نو در کسبوکار خود هستند تا بتوانند محصولاتشان را در قلب و ذهن مصرفکنندگان جهان زنده نگه دارند. این قبیل برندها معتقدند هر محصول جدیدی که به بازار عرضه میشود، باید زمینهساز رؤیاپردازی مشتری در مورد محصولات آیندهی برند محبوبش باشد. گاهی بازاریابان برندهای فرقه، محصولی چنان فوقالعاده را رو میکنند که اسمش سر زبانها میافتد و درست مثل یک بیماری ویروسی فراگیر میشود. تبدیل شدن محصولات یا خدمات یک برند به موضوع صحبت مردم نقش بهسزایی در شناخته شدن آن برند دارد.

ادامه مطلب

بازاریابی پنهان کاری( undercover marketing)

گاهی همین که همهی اطلاعات را در اختیار مشتری قرار ندهید، کافی است تا جذب محصول یا خدماتتان شود. تیزر فیلمی را در نظر بگیرید که فقط یک بخش خیلی جزئی از داستان فیلم را به نمایش میگذارد، اما سازندهی تبلیغ با پنهان کردن بُُرشهایی حساب شده از داستان سعی در تحریک کنجکاوی مخاطب به تماشای فیلمِ کامل را دارد.

ادامه مطلب

بازاریابی فصلی(seasonal marketing)

رویدادهای فصلی مانند تغییرات آبوهوایی یا تعطیلات سراسری، فرصتی مناسب برای جذب مشتریان جدید محسوب میشوند. برای مثال، روز ولنتاین برای خردهفروشی هالمارک (Hallmark) که ارائهدهندهی کارتهای تبریک و اجناس کادویی است، یک روز خیلی خاص محسوب میشود. با نشانه رفتن مناسبتهایی که اهمیت ویژهای برای مشتریانتان دارند، راحتتر میتوانید خودتان را در زندگی آنها جا بیندازید.

ادامه مطلب