بازاریابی آنلاین online marketing

با گسترش فعالیتهای اقتصادی به دنیای اینترنت، شاهد ظهور نوع جدیدی از بازاریابی، تحت عنوان بازاریابی آنلاین هستیم. تلاش اصلی بازاریابان آنلاین این است که توجه کاربر را به هر ترفندی، از بنرهای آنلاین گرفته تا تبلیغات پاپآپها(pop ups) ، به خود جلب کنند. اغلب اقدامات بازاریابی استراتژیک آنلاین ترکیبی از استراتژیهای هکِ رشد، شامل تست A/B و مجموعهای از ترفندهایی است که توجه کاربر را بهمنظور اطلاعرسانی مؤثرتر جلب میکند. نمونهی بارز این استراتژی در اقدامات بازاریابی شرکت بیمهی گِِیکو (GEICO)مشهود است که فقط با دریافت کد پستی یک برآورد هزینهی فوری انجام میدهد.

ادامه مطلب

بازاریابی رویداد محور event marketing

برگزاری رویداد از جمله عالیترین راهکارهای افزایش فروش است. اغلب اوقات مردم به دنبال علتی برای خرید خود هستند و این علت را میتوان با برپایی گردهماییهای مناسبتی در اختیارشان قرار داد. برای مثال، رژهی سالانهی شرکت مِِیسیز (Macy’s) در روز شکرگزاری، اکنون به بخشی از فرهنگ آمریکا تبدیل شده است که دو رویداد مورد علاقهی مردم این کشور را به یکدیگر پیوند میزند: یکی شکرگزاری و دیگری خرید کردن.

ادامه مطلب

بازاریابی آفلاین

امروزه بسیاری از برندها با گسترش افزایش شمار کاربران فضای مجازی در جستوجوی راهکارهای نوینی هستند که بتوانند استراتژیهای بازاریابی آفلاین را با فناوریهای نوظهور ادغام کنند تا مشتریان به برندشان علاقهمندتر شوند. برای مثال، کوکا کولا نوعی دستگاه فروش خودکار طراحی کرده است که از مشتریان

ادامه مطلب

.بازاریابی روابط عمومیPublic Relations ) Marketing)

.بازاریابی روابط عمومیPublic Relations ) Marketing) بازاریابی روابط عمومی، از جمله پُُراهمیتترین استراتژیهای بازاریابی است. بازاریابان زبده با همکاری رسانههای جمعی میزان آگاهی عموم از مزایای ویژهی محصولات یک برند را افزایش میدهند. همچنین در مواردی که کنترل امور از دست خارج میشود، وجود یک استراتژی روابط عمومی کارآمد بسیار حائز اهمیت است. در زمان حیات استیو جابز، شرکت اپل همیشه برای معرفی محصولات جدید خود یک کنفرانس مطبوعاتی خبرساز برگزار میکرد و هنوز نیز این استراتژی با وجود روی کار آمدن مدیران جدید ادامه دارد.

ادامه مطلب

(Online Marketing)بازاریابی آنلاین

با گسترش فعالیتهای اقتصادی به دنیای اینترنت، شاهد ظهور نوع جدیدی از بازاریابی، تحت عنوان بازاریابی آنلاین هستیم. تلاش اصلی بازاریابان آنلاین این است که توجه کاربر را به هر ترفندی، از بنرهای آنلاین گرفته تا تبلیغات پاپآپها(pop ups) ، به خود جلب کنند. اغلب اقدامات بازاریابی استراتژیک آنلاین ترکیبی از استراتژیهای هکِ رشد، شامل تست A/B و مجموعهای از ترفندهایی است که توجه کاربر را بهمنظور اطلاعرسانی مؤثرتر جلب میکند. نمونهی بارز این استراتژی در اقدامات بازاریابی شرکت بیمهی گِِیکو (GEICO)مشهود است که فقط با دریافت کد پستی یک برآورد هزینهی فوری انجام میدهد.

ادامه مطلب

بازاریابی فراخوان برای عمل

.بازاریابی فراخوان برای عملCall-to-Action ) (Marketing بازاریابی فراخوان برای عمل عبارت است از تبدیل ترافیک وب در وبسایتها به مشتریان بالقوه یا افزایش فروش از طریق متن ،ویژگیهای بصری و سایر عناصر طراحی وب. میتوان از طریق استراتژیهای تبدیل، درصد بازدیدکنندگان آنلاینی را که مشتری یک برند یا عضو خبرنامهی آن میشوند، افزایش داد.

ادامه مطلب