در گام اول در سامانه ایرنیک ثبت شناسه مکنیم در گام دوم از سایت های معتبر مث وب ثمین ونت افراز و...دامنه خصوصی بک ساله یا ۵ساله خریداری میکنیم
هم بله هم خیراگر ما بخواهیم از بیس یک سایتی رو با برنامه نویسی ران کنیم حتما تیاز بعه دانش it هست اما یکسری از شرمت های معتبر سایت ساز باکارگروهی بینظیر بستری رو آماده کرده اند تا بتوان براحتی بدون دانش فنی یک سایت رو مدیریت وطراحی کرد مثل sevenlifeco.ir,Dsvs.ir
قطعا بله سایت ها برعکس تمام شبکه های اجتماعی که امروزه محل کسب درامد وفروش شده اند دارای درگاه بلنکی ونماد اعتماد ونماد ساماندهی هستند وخیلی بیشتر از شبکه های اجتماعی مطمن برای خرید وفروش هستند